• जापान बाट नेपाल पैसा पठाऊँन दैनिक रेट बुझन को लागि : 090-6471-5063

App HomeToday Exchange Rates

100,000 NPR = 114,772 JPY

1 JPY = 0.8713 NPR

Service charge

1 JPY to 30,000 JPY = 500 JPY
30,001 JPY to 150,000 JPY = 1,000 JPY
150,001 JPY to 1,000,000 JPY = 1,500 JPY

Customer Support Center

(Japan:) Office: 03-5809-3636
Mobile: 080-3931-4236
(Nepal:) Office: 977 1 4388375, 4388376